Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

O nas

Historia Stowarzyszenia - Historia cd. - Cele, zadania i realizacja

Spis treści

Cele i zadania i realizacja

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

1. pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,.

2. troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny,

3. troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju,

4. praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,

5. podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez:

-          budowanie wspólnoty rodzin. Człowiek potrzebuje odnalezienia swojego miejsca w szerszej niż rodzina społeczności. Takim miejscem stała się wspólnota stowarzyszenia rodzin.

-          formację religijną. We wspólnocie małżeństwa i rodziny umacniają się w wierze i pomagają sobie w prowadzeniu życia inspirowanego Ewangelią.

-          działania charytatywne. „Człowiek w potrzebie” to hasło zawsze wyzwala zaangażowanie i chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

-          działania wychowawcze. Stowarzyszenie prowadzi 5 świetlice dla dzieci i młodzieży; opieka, kanapka, pomoc w odrabianiu lekcji, a nade wszystko dar obecności, to codzienność tych placówek.

-         aktywność kulturalną. Organizowane są: sesje, konferencje, konkursy o tematyce rodzinnej. Uczestnictwo w festynach, wycieczkach i  pielgrzymkach służy integracji rodzin.

-         działania społeczne. Kierując się przekonaniem, że powinniśmy wpływać na rzeczywistość społeczną, Stowarzyszenie reaguje na wydarzenia mające destrukcyjny wpływ na rodziny.

Na działalność stowarzyszenia składa się praca Zarządu Głównego i Oddziałów Parafialnych.

W oddziałach obywają się comiesięczne spotkania wszystkich członków.

Sugerowany schemat spotkań jest następujący:

-          temat formacyjny z udziałem Księdza Asystenta Oddziału,

-          dzielenie się przemyśleniami na omawiany temat,

-          sugestie dotyczące wdrożenia nauczania Kościoła w nasze codzienne życie rodzinne,

-          kształtowanie postawy apostolskiej.

Spotkania te same w sobie są wartością, są okazją do poznawania siebie nawzajem, mają znaczenie integracyjne. Jest to również wyjście poza krąg własnych potrzeb, do drugiego człowieka i rodziny do rodziny. Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział w życiu parafii, są zaangażowani i często świadczą konkretną pomoc, współpracując z innymi grupami działającymi przy parafii np. Caritas, Akcją Katolicką itp.

Zawsze aktualnym zadaniem dla SRK, jest pogłębianie więzi z Bogiem, bo ona pozwala pełniej zrozumieć siebie, drugiego człowieka i  potrzeby rodzin. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich stara się mieć na uwadze, ciągle aktualne słowa Jana Pawła II „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”.