Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

O nas

Historia Stowarzyszenia

Spis treści

  • Zmiany jakie dokonały się w naszym kraju przyniosły wiele nowych możliwości  jednocześnie wiele zagrożeń. Rodzina, ta podstawowa komórka ludzkiej społeczności, jest skazana na skutki zachodzących przemian i jest zawsze żywo nimi dotknięta. Musi jednak odnaleźć swoje miejsce w procesie transformacji, żeby zachować swoją chrześcijańska, narodową i kulturową tożsamość. Rodzina osamotniona nie jest w stanie obronić się, ani też zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami zachodzących przemian. Zaistniała potrzeba integracji tych sił i postaw, które będą w stanie kształtować właściwy model współczesnej rodziny, oparty na wartościach chrześcijańskich. Odpowiedzią na ten „znak czasu” było powołanie w 1993 r.  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej (SRK).
  • Inspiracją do powstania stowarzyszenia było nauczanie Ojca Świętego o rodzinie zawarte w dokumentach Kościoła. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio gorąco zachęcał do tworzenia stowarzyszeń rodzin, by rodzina chrześcijańska stała się źródłem światła i zdrowym zaczynem dla innych rodzin.
  • Zamysł utworzenia SRK powstał w Duszpasterstwie Rodzin. Głównymi inicjatorami byli śp. Bp Józef Gucwa i ks. dr Władysław Szewczyk, przy życzliwym wsparciu Biskupa Ordynariusza Józefa Życińskiego. Pierwszym asystentem diecezjalnym został mianowany ks. mgr Ryszard Piasecki, który pełnił tę funkcję do sierpnia 2000 r.
  • Zebranie założycielskie, w którym wzięło udział 157 osób z całej diecezji odbyło się 23.01.1993 r. w Seminarium Duchownym w Tarnowie. W marcu 1993 r., po wpisaniu do Rejestru Sądowego, stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną i rozpoczęło swoją działalność.
  • Na prezesa I kadencji (1993-1997r.) została wybrana mgr Maria Lechowicz. W czasie II i III kadencji (1997- 2005r.) funkcję tę pełnił mgr Mirosław Swoszowski, a od 2005 r. prezesem stowarzyszenia jest Stanisław Klimek. Od sierpnia 2000 r. do sierpnia 2008 r. asystentem diecezjalnym SRK był ks. mgr Janusz Kłęczek. W sierpniu 2008 r. Biskup Ordynariusz na asystenta diecezjalnego mianował ks. dr Jana Banacha.
  • Stowarzyszenie 28.09.2004 r. otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.
  • Stowarzyszenie posiada sztandar, ufundowany przez członków oddziałów.

Struktura organizacyjna i członkowie.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności członków, zorganizowanych w oddziały parafialne.

Członkami SRK mogą być osoby pełnoletnie wyznania rzymsko–katolickiego akceptujące naukę Kościoła, a w szczególności jego naukę o małżeństwie i rodzinie. Obecnie jest 53 oddziały parafialne, w których zrzeszonych jest ok. 950 członków, którzy identyfikują się z założeniami zawartymi w statucie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich prowadzi swoją działalność w łączności z hierarchią kościelną. Asystent Kościelny zapewnia łączność z władzą kościelną oraz czuwa, by działalność Stowarzyszenia była zgodna z nauką Kościoła Katolickiego. Formacja duchowa w Stowarzyszeniu odbywa się w oparciu o przygotowane w tym celu programy formacyjne.

 


Cele i zadania i realizacja

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

1. pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,.

2. troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny,

3. troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju,

4. praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,

5. podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez:

-          budowanie wspólnoty rodzin. Człowiek potrzebuje odnalezienia swojego miejsca w szerszej niż rodzina społeczności. Takim miejscem stała się wspólnota stowarzyszenia rodzin.

-          formację religijną. We wspólnocie małżeństwa i rodziny umacniają się w wierze i pomagają sobie w prowadzeniu życia inspirowanego Ewangelią.

-          działania charytatywne. „Człowiek w potrzebie” to hasło zawsze wyzwala zaangażowanie i chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

-          działania wychowawcze. Stowarzyszenie prowadzi 5 świetlice dla dzieci i młodzieży; opieka, kanapka, pomoc w odrabianiu lekcji, a nade wszystko dar obecności, to codzienność tych placówek.

-         aktywność kulturalną. Organizowane są: sesje, konferencje, konkursy o tematyce rodzinnej. Uczestnictwo w festynach, wycieczkach i  pielgrzymkach służy integracji rodzin.

-         działania społeczne. Kierując się przekonaniem, że powinniśmy wpływać na rzeczywistość społeczną, Stowarzyszenie reaguje na wydarzenia mające destrukcyjny wpływ na rodziny.

Na działalność stowarzyszenia składa się praca Zarządu Głównego i Oddziałów Parafialnych.

W oddziałach obywają się comiesięczne spotkania wszystkich członków.

Sugerowany schemat spotkań jest następujący:

-          temat formacyjny z udziałem Księdza Asystenta Oddziału,

-          dzielenie się przemyśleniami na omawiany temat,

-          sugestie dotyczące wdrożenia nauczania Kościoła w nasze codzienne życie rodzinne,

-          kształtowanie postawy apostolskiej.

Spotkania te same w sobie są wartością, są okazją do poznawania siebie nawzajem, mają znaczenie integracyjne. Jest to również wyjście poza krąg własnych potrzeb, do drugiego człowieka i rodziny do rodziny. Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział w życiu parafii, są zaangażowani i często świadczą konkretną pomoc, współpracując z innymi grupami działającymi przy parafii np. Caritas, Akcją Katolicką itp.

Zawsze aktualnym zadaniem dla SRK, jest pogłębianie więzi z Bogiem, bo ona pozwala pełniej zrozumieć siebie, drugiego człowieka i  potrzeby rodzin. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich stara się mieć na uwadze, ciągle aktualne słowa Jana Pawła II „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”.