Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

Oddziały SRK

Statut

Aktualny Statut ze zmianami zatwierdzonymi na Walnym Zgromadzeniu w dniu  16 października 2011 r.

STATUT

STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę "Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej" (w skrócie: SRK DT), zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją katolicką działającą w ramach państwowych przepisów
o stowarzyszeniach (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U.
Nr 20, poz. 104), a w szczególności w oparciu o art. 33 i art. 35 Ustawy z dnia 17 maja 1989r.
O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP.(Dz. U. Nr 29, poz. 154). Skupia ono osoby wyznania rzymsko - katolickiego akceptujące naukę Kościoła, a w szczególności jego naukę o małżeństwie i rodzinie.

§ 3

 1. Zarówno samo założenie Stowarzyszenia jak i prowadzona przez nie działalność wymaga aprobaty Biskupa Diecezjalnego, który powołuje Diecezjalnego i Parafialnego Asystenta Kościelnego na wniosek odpowiednio Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Parafialnego Stowarzyszenia.
 2. Asystent Kościelny zapewnia łączność z hierarchią kościelną oraz czuwa, aby działalność Stowarzyszenia była zgodna z nauką Kościoła Katolickiego.
 3. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w łączności z hierarchią kościelną – przy czym władzy kościelnej przysługuje prawo cofnięcia udzielonej aprobaty.

§ 4

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Diecezja Tarnowska w jej kanonicznych granicach obejmujących obecnie część województwa małopolskiego i podkarpackiego.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów.
 3. Patronem Stowarzyszenia jest św. Józef Oblubieniec NMP. (Święto - 19 marca).

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku "Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej" oraz w języku angielskim "Association of Catholic Families".

§ 6

1.  Stowarzyszenie może powoływać Oddziały Parafialne oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami - dla realizacji swoich zadań.

2.  Stowarzyszenie współpracuje w szczególności z:

a)    instytucjami i jednostkami Kościoła Katolickiego;

b)    organami administracji państwowej i samorządowej;

c)    innymi organizacjami społecznymi, w tym stowarzyszeniami i fundacjami działającymi
w sferze objętej celami Stowarzyszenia oraz wspierającymi wolontariat;

d)       organizacjami społecznymi i charytatywnymi innych wyznań w kraju i za granicą oraz organizacjami państwowymi i społecznymi przy zachowaniu własnej tożsamości.

3.  Stowarzyszenie może współpracować z innymi podmiotami, w szczególności z podmiotami wymienionymi powyżej w  pkt. 2 niniejszego Statutu, poprzez:

a)    wspólne projekty pomocowe i szkoleniowe w dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia;

b)    przyjmowanie zleceń od organów administracji publicznej państwowej i samorządowej na realizację zadań publicznych;

c)    wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

d)    konsultacje pisemne i ustne z organami administracji publicznej w zakresie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia;

e)    uczestniczenie w zespołach doradczych i inicjatywnych organizacji pozarządowych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia;

f)    uczestniczenie w zespołach doradczych i inicjatywnych tworzonych przez organy administracji publicznej i złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz właściwych organów administracji publicznej;

g)    umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej;

h)    umowy partnerstwa;

i)     składanie ofert na realizację zadań publicznych.

ROZDZIAŁ II

CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 3. a) Działalność, o której mowa w pkt 2 nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków  Stowarzyszenia.

b) Działalność pożytku publicznego wykonywana przez Stowarzyszenie może być prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność, o której mowa w pkt 2.

§ 8

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 1. pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,
 2. troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską w dniu 22 października 1983 roku,
 3. troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju,
 4. praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
 5. podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

§9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez różne formy działalności nieodpłatnej
i odpłatnej.

2. Do działań nieodpłatnie podejmowanych przez Stowarzyszenie należą:

a)    Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych;

b)   Organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom, a zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, zastępczym, osobom niepełnosprawnym, samotnym matkom, rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne i osobom potrzebującym pomocy;

c) Organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności krzewiących w społeczeństwie cele Stowarzyszenia;

d) Organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych oraz innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę;

e)    Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej
w zakresie problematyki rodzinnej;

f)    Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;

g)   Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin;

h)   Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych;

i)     Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny;

j)     Prowadzenie działalności charytatywnej;

k)   Prowadzenie klubów i świetlic;

3. Do działań odpłatnie podejmowanych przez Stowarzyszenie należą:

a)    Organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych oraz innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę;

b)   Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej w zakresie problematyki rodzinnej;

c)    Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;

d)   Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin;

e)    Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych;

f)    Prowadzenie klubów i świetlic;

ROZDZIAŁ III

PRZYNALEŻNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, przyjmująca w całości naukę Kościoła Rzymsko - Katolickiego, reprezentująca właściwą postawę moralną i podejmująca się realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz organizacje i instytucje posiadające osobowość prawną, zmierzające do uczestniczenia w realizacji założeń statutowo-programowych Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie może nadać członkostwo honorowe osobom fizycznym nie należącym do Stowarzyszenia lecz szczególnie zasłużonym dla niego.

§ 14

 1. Członkowie założyciele Stowarzyszenia staja się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia
  w wyniku jego zarejestrowania przez właściwy organ rejestrowy.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek przynależności do Oddziału Parafialnego.

§ 15

Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału Parafialnego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby będące członkami Stowarzyszenia lub proboszcza parafii, z której pochodzi osoba ubiegająca się o przyjęcie.

§ 16

Osoby prawne, jako członkowie wspierający, są reprezentowane przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 17

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja prawo do:

 1. udziału w pracach Stowarzyszenia,
 2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 3. zgłaszania wniosków i propozycji władzom Stowarzyszenia,
 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 5. udzielania rekomendacji dla kandydatów,
 6. posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.

§ 18

Postanowienia § 17 pkt. 3 i 4 maja zastosowanie do członków wspierających, a postanowienia § 17 pkt. 3, 4 i 6 mają zastosowanie do członków honorowych.

§ 19

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek członkowskich i wykonywania zadań przyjętych przez Stowarzyszenie.

§ 20

1.  Za naruszenie obowiązków członka Stowarzyszenia przewiduje się kary:

a)      upomnienia,

b)      nagany,

c)      wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2.  Karę wymierza Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.

3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie do 30 dni od daty doręczenia orzeczenia o ukaraniu.

§ 21

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje przez:

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone przez członka na piśmie Zarządowi Oddziału Parafialnego,

2. skreślenie przez Zarząd Oddziału Parafialnego z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres l roku, jeśli Zarząd nie podejmie innej decyzji,

3. wykluczenie ze Stowarzyszenia,

4. śmierć członka.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA, WŁADZE STOWARZYSZENIA

I ICH KOMPETENCJE

§ 22

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta jest na  strukturze administracyjnej Diecezji Tarnowskiej.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności członków zorganizowanych w Oddziały Parafialne.

3. Stowarzyszenie prowadząc działalność pożytku publicznego może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczeń wolontariuszy oraz może powierzać wykonanie określonych prac i zadań w drodze umów cywilno-prawnych.

§ 23

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

b)      Zarząd Główny,

c)      Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,

d)     Sąd Koleżeński.

2. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Oddziału,

b)      Zarząd Oddziału,

c)      Komisja Rewizyjna Oddziału.

3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. W przypadku ustąpienia osób z władz Stowarzyszenia w toku kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 składu liczbowego organu - w przeciwnym przypadku należy zwołać Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia celem wyboru nowych władz.

4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia i przejęcie spraw od dotychczasowych władz Stowarzyszenia winno nastąpić w ciągu dwóch tygodni. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.

§ 24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SRK DT jest zwoływane przez Zarząd Główny, co cztery lata jako zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny

a)    z własnej inicjatywy,

b)   na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

c)    na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

3. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia obraduje nad sprawami objętymi porządkiem dziennym obrad, dla których zostało zwołane.

4. Zwołujący Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ustala porządek obrad.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia członkowie są zawiadamiani co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§25

W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział z prawem do głosowania wszyscy członkowie, a w przypadku przekroczenia liczby 200 - delegaci wybrani na czas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia przez członków poszczególnych Oddziałów Parafialnych według zasady jeden delegat na siedmiu członków.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

 1. uchwalanie zmiany statutu,
 2. uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności Stowarzyszenia,
 3. wybór prezesa oraz pozostałych członków władz Stowarzyszenia,
 4. zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 7. udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 8. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez inne organy oraz członków Stowarzyszenia.
 9. uchylanie uchwał Zarządu Głównego sprzecznych ze statutem na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz upoważnienie Zarządu Głównego do zmiany wysokości składek,
 11. nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
 12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych lub ich delegatów. Nie dotyczy to trybu podejmowania uchwał o zmianie statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Wyboru prezesa Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał co najmniej 50% plus jeden, głosów ważnie oddanych. Prezesem nie może być osoba pełniąca kierowniczy urząd w partii politycznej ( zgodnie z Kan. 3 17 § 4 K.P.K.).

3. Wyboru członków pozostałych władz oraz innych organów Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w oparciu o następujące zasady:

a)    nie ogranicza się liczby kandydatów,

b)   głosowanie jest tajne,

c)    głosuje się na poszczególnych kandydatów.

4. Członkami Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz Sądu Koleżeńskiego zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania na liście ułożonej według liczby uzyskanych głosów znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego liczbie miejsc mandatowych.

§ 28

W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, Zarząd Główny wyznacza drugi termin zebrania, nie wcześniej jednak niż po upływie trzydziestu minut od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W drugim terminie warunek obecności 1/2 członków zwyczajnych lub ich delegatów nie jest obowiązujący.

§ 29

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

a)      realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

b)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c)      podejmowanie uchwał o przyjęciu członków,

d)     powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Parafialnych,

e)      podejmowanie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, o nadanie Oddziałowi Parafialnemu lub pozbawienie go osobowości prawnej,

f)       zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,

g)      składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia,

h)      zapewnienie administracyjno - organizacyjnych warunków działalności władz Stowarzyszenia,

i)        inne zadania wynikające ze Statutu

3. Zarząd Główny pracuje w oparciu o ustalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia regulamin.

4. Członkowie Zarządu Głównego pełnią swoje funkcje społecznie. Jednakże ci, którzy pełnią w Stowarzyszeniu funkcje szczególnie pracochłonne mogą pobierać wynagrodzenia
w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
a wynagrodzenie to nie może być wyższe niż określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5. Pracami Zarządu Głównego kieruje prezes Stowarzyszenia który:

a)         reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz kościelnych i państwowych,

b)        zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego,

c)        koordynuje całością działalności Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Zarząd Główny składa się z 9 do 15 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 2. Członkami Zarządu Głównego mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. W posiedzeniach i pracach Zarządu Głównego bierze udział Diecezjalny Asystent Kościelny, a w zebraniach Oddziału - Parafialny Asystent Kościelny.

§ 31

 1. Członkowie Zarządu Głównego na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd Główny prowadzi sekretariat, który podlega bezpośrednio prezesowi.
 3. Zarząd Główny może powołać spośród swoich członków Prezydium celem:

a)        prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia,

b)        przygotowania posiedzeń Zarządu Głównego,

c)        nadzoru nad realizacją uchwał Zarządu Głównego.

§ 32

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§ 33

Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

§ 34

Wszelkie oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia podpisują łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego, w tym prezes, a w razie jego nieobecności jeden z wiceprezesów.

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

a)      kontrolowanie co najmniej  raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności działań gospodarczych i finansów Stowarzyszenia,

b)      rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

c)      składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia i stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,

d)     przeprowadzanie innych działań kontrolnych zleconych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia lub na wniosek Zarządu Głównego.

e)      ustalanie wytycznych do regulaminów Komisji Rewizyjnych Oddziałów Parafialnych Stowarzyszenia,

f)       wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

g)      wydawanie opinii dotyczącej nadania Oddziałowi Parafialnemu lub pozbawienia go osobowości prawnej.

 1. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą pełnić funkcji w Sądzie Koleżeńskim.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

7. Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 36

 1. Sąd Koleżeński składa się z 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Głównym i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a)    rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków lub przekroczenia uprawnień wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

a)    orzekanie o udzielaniu kary upomnienia, nagany lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,

b)   rozstrzyganie sporów miedzy członkami Stowarzyszenia,

c)    składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

4.  Sad Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek zainteresowanej strony.

5. Tryb i formy działania Sadu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 37

 

 1. Stowarzyszenie powołuje Oddziały Parafialne. Członkami Oddziału mogą być osoby spoza danej parafii.
 2. Oddziały Parafialne liczące co najmniej 15 członków mogą występować o uzyskanie osobowości prawnej na podstawie uchwały Zarządu Głównego, zgodnie z przepisami prawa i odpowiednim regulaminem Stowarzyszenia.

§ 38

Powołanie Oddziału Parafialnego Stowarzyszenia.

 1. Na wniosek grupy co najmniej 8 osób będących członkami Stowarzyszenia, Zarząd Główny
  w drodze uchwały może powołać na danym terenie Oddział Parafialny Stowarzyszenia.
 2. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału Parafialnego podejmowana jest w terminie do 2. miesięcy od złożenia wniosku i zawiera określenie siedziby Oddziału oraz wskazuje  osoby będące przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru pierwszych władz Oddziału.
 3. Po otrzymaniu uchwały o powołaniu Oddziału Parafialnego przedstawiciele Oddziału zwołują
  w ciągu miesiąca Walne Zgromadzenie Oddziału celem wyboru władz Oddziału Stowarzyszenia.

§ 39

Rozwiązanie Oddziału Parafialnego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

 1. zaprzestania działalności przez Oddział Parafialny,
 2. zmniejszenia przez okres dłuższy niż l rok stanu liczebnego poniżej 8 osób,
 3. złożenie przez Zarząd Oddziału wniosku o jego rozwiązanie,
 4. stwierdzenie działalności Oddziału Parafialnego niezgodnej ze statutem, uchwałami Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 40

 1. Majątek Stowarzyszenia będący w dyspozycji Oddziału Parafialnego po uzyskaniu przezeń osobowości prawnej zostaje przekazany na własność Oddziału przez Zarząd Główny.
 2. Majątek Stowarzyszenia będący w dyspozycji Oddziału Parafialnego lub będący własnością Oddziału w przypadku jego rozwiązania lub utraty osobowości prawnej przechodzi do dyspozycji Zarządu Głównego.
 3. Dokumentacja rozwiązywanego Oddziału Parafialnego jest przekazywana do Zarządu Głównego.

§ 41

Zwierzchnimi władzami Oddziału Parafialnego są;

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 42

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Parafialnego jest zwoływane przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata jako zebranie sprawozdawczo - wyborcze.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, władz zwierzchnich Oddziału lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Oddziału.
 3. Walne Zgromadzenie Oddziału obraduje nad sprawami objętymi porządkiem dziennym obrad, dla których zostało zwołane.
 4. Zwołujący Walne Zgromadzenie ustala porządek obrad.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału członkowie są powiadamiani co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 43

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.
 2. W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia Oddziału, Zarząd Oddziału wyznacza drugi termin zebrania, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia Oddziału. W drugim terminie warunek obecności 2/3 członków zwyczajnych nie jest obowiązujący.

§ 44

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

 1. wybór prezesa i członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 2. uchwalenie planu pracy i kierunku działalności na terenie parafii zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia,
 5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

§ 45

 1. Wyboru prezesa Oddziału Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Oddziału w głosowaniu tajnym. Prezesem Oddziału Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał co najmniej 50% plus jeden, głosów ważnie oddanych.

Prezesem nie może być osoba pełniąca kierowniczy urząd w partii politycznej (zgodnie z Kan. 317§ 4 K.P.K.).

 1. Wyboru członków pozostałych władz oraz innych organów Oddziału Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Oddziału w oparciu o następujące zasady:

a)      nie ogranicza się liczby kandydatów,

b)      głosowanie jest tajne,

c)      głosuje się na poszczególnych kandydatów.

 1. Członkami Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania na liście ułożonej według liczby uzyskanych głosów znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego liczbie miejsc mandatowych.
 2. W skład Zarządu Oddziału Parafialnego wchodzą prezes oraz 2-4 członków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu Oddziału Parafialnego wybierają spośród siebie sekretarza i skarbnika.

§ 46

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Oddziału,
 2. realizowanie zadań statutowych zawartych w § 8 i § 9 niniejszego Statutu,
 3. wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
 4. regularne przekazywanie do Zarządu Głównego składek członkowskich w wysokości uchwalonej na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań z działalności Oddziału za miniony rok pracy Zarządowi Głównemu przy końcu każdego roku,
 6. wnioskowanie o udzielenie kar związanych z naruszeniem obowiązków członka Stowarzyszenia,
 7. utrzymywanie bieżących kontaktów z parafią,
 8. przyjmowanie członków zgodnie z § 15.

§ 47

Uchwały Zarządu Oddziału Parafialnego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

§ 48

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału Parafialnego jest organem kontrolnym składającym się z 3.- 5 członków, którzy na swym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Oddziału.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

a)    kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału,

b)   występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c)    przedstawianie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Oddziału,

d)   wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 1. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin opracowany przez nią na podstawie wytycznych Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i zatwierdzony przez walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 49

 1. Kadencja Zarządu Oddziału Parafialnego trwa cztery lata. W przypadku ustąpienia osób z władz Oddziału w toku kadencji należy postąpić zgodnie z § 23. pkt. 3.
 2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Oddziału Parafialnego i przejęcie spraw od dotychczasowych władz winno nastąpić w ciągu dwóch tygodni. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.

§ 50

Oddziały Parafialne podejmują realizację celów i zadań Stowarzyszenia oraz włączają się w jego statutową strukturę. W szczególności zaś ustalają plan pracy i kierunki działalności na terenie parafii.

§ 51

 1. Zebrania Zarządu Oddziału Parafialnego zwołuje prezes oraz ustala program obrad.
 2. Zebrania Zarządu Oddziału Parafialnego odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Zebrania członków Oddziału Parafialnego odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 52

Majątek Stowarzyszenia stanowią;

 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze.

§ 53

l. Do realizacji zadań statutowo - programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:

a)        składek członkowskich,

b)        wpływów z działalności statutowej,

c)        akcji zbiórkowych i innych dobrowolnych świadczeń osób wspierających,

d)       dotacji,

e)        darowizn, spadków, zapisów,

f)         odsetek od kapitałów,

g)        dochodów z własnej działalności gospodarczej i posiadanego majątku,

h)        nawiązek zasądzonych przez sądy.

2. Zobowiązania majątkowe i finansowe podejmuje Zarząd Główny reprezentowany przez co najmniej dwóch członków w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów albo osoby przez nich upoważnione w granicach udzielonych pisemnie pełnomocnictw.

§ 54

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swym majątkiem w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§55

Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 56

Wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich jest możliwe na takich samych zasadach jak w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego.

§ 57

Stowarzyszenie nie może nabywać w drodze zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach   innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 58

 1. Zmiany statutu i decyzje o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów ważnych przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych lub delegatów - w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie większością głosów obecnych członków lub delegatów.
 2. Dla zlikwidowania majątku Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która ustala majątek Stowarzyszenia.
 3. Majątek Stowarzyszenia przechodzi na mocy niniejszego Statutu na rzecz Diecezji Tarnowskiej do dyspozycji Biskupa Diecezjalnego.
 4. Całą dokumentację dotyczącą działalności likwidowanego Stowarzyszenia przekazuje Komisja Likwidacyjna do Archiwum Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.